21 Jan 2021
22 Jan 2021
  1. Jelenia Struga
  2. COVID-19
  3. Kto może być Gościem hotelu

 

Nocleg od 28 Grudnia 2020 do 31 Stycznia 2021 możliwy jest dla wybranych osób po okazaniu i przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Szczegóły zawarte w tabeli poniżej.

 

dla osób wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Potwierdzeniem wykonywania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; Potwierdzeniem okoliczności, o której mowa w ust.2 pkt3–9, 17 i 23, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, o której  mowa  w ust.2 pkt3–9,  17  i 23,  lub  umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa wart.33 ust.1  ustawy  z dnia  29 grudnia  1992r.  o radiofonii  i telewizji,  lub  dokument  wystawiony  przez tego nadawcę
dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
dla kierowców wykonujących transport drogowy
dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;
dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778)
dla  osób  wykonujących  czynności  zawodowe  w zakresie   realizacji   inwestycji   celu   publicznego w rozumieniu art.2pkt5 ustawy z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z2020r.  poz.293,  471,  782,  1086  i1378)  lub  realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci  telekomunikacyjnych,  w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania
dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury  krytycznej  systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa
dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (MEDICAL spa) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 10, jest skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej; (skierowanie lekarskie, zalecenia lekarskie, skierowanie fizjoterapeutyczne, zalecenia fizjoterapeutyczne)
dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych; Potwierdzeniem wykonywania zadań służbowych, o których mowa wust.2 pkt 11 i 18, jest legitymacja służbowa
dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym Potwierdzeniem wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust.2 pkt 12,  19,  21  i 22,  jest  dokument  wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot
dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego, o których mowa w ust. 2 pkt 13, jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy;
dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;

okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 14, jest dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną

dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;

okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 15, jest zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy

dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji; wykonywania oficjalnych funkcji, o których mowa ust. 2 pkt 16, jest dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt
dla  pracowników  przedsiębiorstw  realizujących  w Rzeczypospolitej  Polskiej  projekty  inwestycyjne,  które otrzymały  wsparcie  na  podstawie  ustawy  z dnia  10 maja  2018r.  o wspieraniu  nowych  inwestycji  (Dz.U. z2020r.   poz.1752),  uchwały  nr122/2011 Rady Ministrów z dnia   5 lipca   2011r.   w sprawie  przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania  inwestycji o istotnym  znaczeniu  dla  gospodarki  polskiej na  lata  2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7lipca 2017r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz.U. z2020r. poz.994 i1422) Potwierdzeniem okoliczności, o której mowa w ust.2 pkt3–9, 17 i 23, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, o której  mowa  w ust.2 pkt3–9,  17  i 23,  lub  umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa wart.33 ust.1  ustawy  z dnia  29 grudnia  1992r.  o radiofonii  i telewizji,  lub  dokument  wystawiony  przez tego nadawcę
dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej; Potwierdzeniem wykonywania zadań służbowych, o których mowa wust.2 pkt 11 i 18, jest legitymacja służbowa
dla  pracowników  cywilnych  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych; Potwierdzeniem wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust.2 pkt 12,  19,  21  i 22,  jest  dokument  wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot
dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infra -struktury  technicznej,  w tym urządzeń technicznych, o których mowa wart.5  ustawy  zdnia  21grudnia 2000r.  o dozorze  technicznym  (Dz.U.  z2019r.  poz.667  oraz  z2020r.  poz.568,  1086,  1339,  2255 i2320),  w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; Potwierdzeniem wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust.2 pkt 12,  19,  21  i 22,  jest  dokument  wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot
dla  osób  bezpośrednio  zaangażowanych  w przygotowanie  treści  wykorzystywanych  przez  nadawców posiadających  koncesję,  o której  mowa  wart.33ust.1  ustawy  z dnia  29grudnia  1992r.  o radiofonii i telewizji  (Dz.U.  z2020r.  poz.805),  w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców; Potwierdzeniem okoliczności, o której mowa w ust.2 pkt3–9, 17 i 23, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, o której  mowa  w ust.2 pkt3–9,  17  i 23,  lub  umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa wart.33 ust.1  ustawy  z dnia  29 grudnia  1992r.  o radiofonii  i telewizji,  lub  dokument  wystawiony  przez tego nadawcę
dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu; Potwierdzeniem okoliczności, o której mowa w ust.2 pkt24, jest oświadczenie cudzoziemca
dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach,  w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym  mowa  wart.9ust.1lit.b  rozporządzenia  (WE)  nr261/2004Parlamentu  Europejskiego  Rady z dnia   11lutego   2004r.  ustanawiającego  wspólne  zasady  odszkodowania  i pomocy  dla  pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr295/91(Dz.Urz.  UEL46  z11.04.2004,  str.1,  Dz.Urz.  UE  Polskie  wydanie  specjalne rozdz. 7, t.8, str.10). Potwierdzeniem okoliczności,  o której  mowa  w ust.2 pkt25,  jest  dokument  wystawiony  przez  przewoźnika  lotniczego w rozumieniu art.2 pkt16 ustawy z dnia 3lipca 2002r. –Prawo lotnicze

 

 

Newsletter
Anmeldung für den Newsletter
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen.

OK, schließen