21 Sep 2023
22 Sep 2023
 1. Jelenia Struga
 2. Hotel
 3. Regulamin Hotelu

 

Regulamin Hotelu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu  Jelenia Struga Medical Spa , ul. Podgórze 55 , 58-530 Kowary
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. wew. 400.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie kart gościa .
 5. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest firma   Jelenia Struga MEDICAL SPA Sp. z.o.o,  ul. Podgórze 55, 58-530 Kowary , nip: 6112628600Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 6. Hotel jest obiektem wolnym od dzieci do lat 12. Aktualne oferty pobytowe dla rodzin z dziećmi są dostępne na stronie internetowej hotelu. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 14 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym wyrządzone przez nie szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. Weryfikacja wieku dzieci odbywa się przy meldowaniu na podstawie dokumentu: Paszport, Dowód Osobisty, Legitymacja Szkolna. 
 7. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 8. W obiekcie obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia z zewnątrz zarówno w pokojach jak i w częściach ogólno dostępnych.
 9. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00. Przyjazd przed godziną 14:00 lub wyjazd po godzinie 12:00 wiąże się z dopłatą w wysokości 50% wartości doby hotelowej. Doba hotelowa w niedzielę kończy sie o godzinie 15:00 a zaczyna o godzinie 17:00.
 10. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 12. Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 13. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 14. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 15. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie w sejfie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 16. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.
 18. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 20. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 21. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 50 zł netto.
 22. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 23. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami za dodatkową opłatą, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 24. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji hotelowej oraz Pub&Bowling.
 25. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych,balkonach, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz hollu recepcyjnym jest zabronione. Kara za złamanie zakazu wynosi 1000zł.
 26. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 27. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 28. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
 29. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 30. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 31. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.
 32. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 33. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
 34. Warunki, anulacji, regulamin dla grup:
 • W przypadku anulowania imprezy:

       -  miedzy 20 a 15 dniem przed planowanym terminem pobytu wykonawca ma prawo zatrzymać 50 % wpłaconej zaliczka,

        - miedzy 14 a 7 dniem przed planowanym terminem pobytu wykonawca ma prawo zatrzymać 75 % wpłaconej zaliczki,

        -  miedzy 7 a 4 dniem przed planowanym terminem pobytu wykonawca ma prawo zatrzymać 100 % wpłaconej zaliczki,

 • W przypadku anulowania imprezy w terminie krótszym niż 4 dni robocze przed ustalonym terminem jej rozpoczęcia, zamawiający zobowiązany jest pokryć cały koszt, zgodnie z zamówieniem,
 • W przypadku nieskorzystania z usług zamówionych w ilości wyszczególnionej w załączonej kalkulacji, a z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zamawiający zobowiązuje się pokryć całość zamówionych usług. Informacje o zmniejszającej się ilości uczestników pobytu wykonawca przyjmuje do 7 dni przed ustalonym terminem pobytu ,  w przypadku braku takiej informacji lub dostarczenia jej po wyznaczonym terminie rozliczenie następuje wg ilości wyszczególnionej w załączonej kalkulacji.
 • Doba hotelowa trwa od 14.00 do 11.00
 • Anulacja zamówienia powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Organizator odpowiada finansowo za wszelkie zniszczenia spowodowane przez jego gości/uczestników .Ponosi w pełni odpowiedzialność za wszystkie szkody .Na terenie obiektu (w budynku - w pokojach, toaletach, częściach ogólnodostępnych , terenie ) obowiązuje całkowity zakaz palenia . Kara za złamanie zakazu wynosi do 1000 zł. Na basenie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia szkła, jeśli na basenie będzie szkło zamawiający zostanie obciążony za wymianę wody. Kara za złamanie zakazu wynosi 5000 zł brutto.  Na terenie hotelu (w częściach ogólnodostępnych – lobby w recepcji, pub, restauracja, biblioteka, teren ogniska ) obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnego alkoholu, pod rygorem szybszego zakończenia organizowanych dla grupy kolacji uroczystej i wyproszenia Gości. Obiekt nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zgubione przez uczestników. 

35. Jelenia Struga MEDICAL SPA sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobom, które nie oświadczą czy są osobami posiadającymi unijny certyfikat covidowy lub są osobami nie zaszczepionymi. Pisemne oświadczenie w tej sprawie następuje podczas meldowania.

 • Od dnia 8.05.2020 do odwołania Hotel Jelenia Struga MEDICAL SPA zobowiązany jest przestrzegać wytycznych opracowanych przez Rząd RP oraz Główny Inspektorat Sanitarny dotyczących funkcjonowania hoteli w trakcie epidemii COVID-19, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Gości hotelowych i pracowników hotelu.
  • Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit został obniżony do 50 proc. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19.

   • W rozporządzeniu przewidziano, że do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

36. W związku z restrykcjami, wymogami, obostrzeniami spowodowanymi COVID - 19 Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa dodatkową opłatą za zmianę pokoju podczas pobytu.

37. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej i na stronie internetowej www.jeleniastruga.pl

Newsletter
Anmeldung für den Newsletter
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen.

OK, schließen