04 Oct. 2022
05 Oct. 2022
 1. Jelenia Struga
 2. Hotel
 3. Regulamin korzystania z Voucherów

§ 1
ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów. Wystawcą Voucherów jest JELENIA STRUGA MEDICAL SPA Sp. z o.o. Podgórze 55, 58-530 Kowary, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000284357 przez Sąd Rejonowy w Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6112628600.
 2. Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawną nabywającą od Wystawcy Voucher.
 3. Wystawca posiada w swej ofercie następujące rodzaje voucherów:
  – Voucher Kwotowy,
  – Voucher Pobytowy,
  – Voucher na wykonanie usług kosmetycznych.
 4. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
 5. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.
 6. Termin ważności znajduje się na Voucherze, standardowo jest to termin 3 miesięcy od dnia wystawienia. Termin ważności może różnić się od standardowego w przypadku gdy obie strony tj. wystawca i nabywca ustalą inaczej.
 7. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów, tzw. „długich weekendów”, świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku, świąt Wielkanocnych. Długi weekend to określenie weekendu, gdy dzień bezpośrednio sąsiadujący z sobotą i niedzielą jest również wolny od pracy, najczęściej z racji przypadającego nań dnia ustawowo wolnego od pracy.
 8. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 9. Voucher można nabyć u Wystawcy, bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie uprzednio złożonego zlecenia, szczegółowo określonego w § 3.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA

 1. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy.
 2. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji pobytu lub usługi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi przez Wystawcę jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie numeru Vouchera.
 3. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 4. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 5. Wystawca ma prawo wystąpić do nabywcy o przesłanie skanu/zdjęcia posiadanego vouchera w celu weryfikacji dokumentu.
 6. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  – upływ terminu ważności Vouchera,
  – uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
  – nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 2.

§ 3
NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA

 1. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli zawarcia umowy kupna Vouchera na odległość Wystawca informuje Nabywcę, o łącznej kwocie na jaką będzie opiewać Voucher oraz rodzaju świadczeń z nim związanych.
 2. Wystawca doręczy Voucher na adres wskazany przez Nabywcę.
 3. Proces doręczenia Voucher’u Nabywcy rozpoczyna się w momencie otrzymania wpłaty równiej wartości Vouchera

§ 4
REKLAMACJE

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub na adres mailowy Wystawcy. Wystawca lub Placówka Partnerska rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu i adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany.

§ 5
ROZLICZANIE

 1. Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher można dokonać Online na stronie internetowej www.jeleniastruga.pl – wyłącznie w zakresie Voucherów kwotowych.
 2. Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher  można dokonać bądź przelewem na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy, gotówką, kartą przy odbiorze Vouchera w siedzibie Wystawcy, w zakresie Voucherów pobytowych bądź Voucherów na wykonanie usług kosmetycznych.
 3. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest faktura VAT na usługę "inne 23%".
 4. Wystawca realizuje dostawę Voucherów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy na terenie Polski uzależniony jest od metody płatności oraz sposobu dostawy. Dostawa zamówionych Voucherów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Przed realizacją Vouchera Wystawca każdorazowo dokonuje jego weryfikacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Newsletter
Subscribe our newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Jelenia Struga Medical SPA sp. z o.o., ul. Podgórze 55, 58-530, Kowary . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved