21 Sept. 2023
22 Sept. 2023
  1. Jelenia Struga
  2. Hotel
  3. Regulamin Pub'u

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUB’u

Pub jest integralną częścią Hotelu Jelenia Struga Medical Spa i obowiązują na nim przepisy Regulaminu ogólnego hotelu.

1. Postanowienia ogólne i definicje

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z lokalu Pub’u Hotelowego, znajdującego się w Kowarach, przy ulicy Podgórze 55 (58-530).

1.2. Właścicielem i zarządzającym Pubem jest firma JELENIA STRUGA MEDICAL SPA Sp. zoo. Ul. Podgórze 55,58-530 Kowary identyfikująca się numerem NIP 6112628600

1.3. Korzystanie z usług oferowanych przez Pub jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Godziny otwarcia Pubu i dostępność usług

2.1. Pub dostępny jest bezobsługowo dla Gości od godziny 18:00 do 22:00 w dniach poniedziałek-niedziela.

2.2. Godziny otwarcia lokalu mogą się zmieniać, w szczególności w święta, wakacje i w przypadku zdarzeń losowych. Każdorazowo zmiany godzin zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do Pubu.

2.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty Gości wynikłe z ograniczenia godzin otwarcia lub zamknięcia Pubu na skutek zdarzeń losowych.

2.4. Godziny zamknięcia zamieszczone na drzwiach do lokalu, stronie internetowej, w mediach społecznościowych i innych materiałach reklamowych Pubu są orientacyjne. Każdorazowo decyzję o zamknięciu Pubu podejmuje Personel, informując obecnych Gości o zbliżającym się zamknięciu.

2.5. Goście mogą bezpłatnie korzystać z biblioteczki gier planszowych, gier takich jak bilard, dart, piłkażyki stanowiących wyposażenie Pubu.

2.6. Goście mogą odpłatnie korzystać z kręgli stanowiących wyposażenie Pubu, po wcześniejszej rezerwacji toru w recepcji hotelowej, bezpłatne odwołanie rezerwacji toru jest możliwe do 12h przed rezerwacją, do 3h przed - płatne 50%,poniżej 3h lub jeżeli gość się nie stawi naliczane jest 100% opłaty.

2.7. W Pubie możliwa jest płatność z zapisaniem rachunku na pokój hotelowy oraz talonami wydanymi przez Hotel Jelenia Struga Medical SPA****.

2.8. Gość posiadający zniżkę na oferowane w Pubie usługi, powinien o tym poinformować Personel przed zamknięciem i rozliczeniem rachunku i przedstawić dokument uprawniający go do zniżki.

2.9. Chęć otrzymania faktury VAT na zakupione usługi Gość powinien zgłosić Personelowi przed zapisaniem rachunku na pokój hotelowy. Gość zgłaszający chęć otrzymania faktury jest zobligowany do podania numeru NIP, nazwy i adresu firmy oraz adresu mailowego na który zostanie przesłana faktura.

2.10. Z usług Pubu mogą korzystać: a) osoby pełnoletnie. b) osoby niepełnoletnie od 12 roku życia pod opieką osoby dorosłej.

2.11. Hotel Jelenia Struga Medical SPA**** w żadnym zakresie nie przyjmuje na siebie obowiązku opieki nad osobami niepełnoletnimi korzystającymi z usług. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą osoby dorosłe, pod opieką których znajdują się niepełnoletni.

2.12. Hotel Jelenia Struga Medical SPA**** zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku:

a) braku dostępnych miejsc w Pubie. b) Gości niepełnoletnich, w zakresie sprzedaży i podawaniu alkoholu lub niebędących pod opieką osoby pełnoletniej, c) Gości łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu. d) Gości, którzy zachowują się w sposób wulgarny, agresywny, zagrażający bezpieczeństwu Personelu lub pozostałych gości Pubu. e) Gości, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków odurzających lub są nietrzeźwe.

3. Zasady bezpieczeństwa

3.1. Gość przebywający w Pubie jest zobowiązany do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu, innych Gości oraz Personelu.

3.2. Gość przebywający w Pubie jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych i Personelu w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku, w tym poleceń wyrażonych w formie pisemnej lub piktogramów, np. droga ewakuacyjna, dezynfekcja rąk, obowiązek poruszania się w maseczce, itp.

3.3. W Pubie obowiązuje całkowity zakaz palenia e-papierosów papierosów i wyrobów tytoniowych.

3.4. W Pubie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia produktów niezakupionych w Pubie bez wyraźnej zgody Personelu. a) W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Personel może zaoferować odpłatne przechowanie produktów do czasu zakończenia wizyty w lokalu lub w przypadku odmowy poprosić o opuszczenie lokalu. b) Usługa przechowania produktów do czasu zakończenia wizyty kosztuje 50 zł brutto.

3.5. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia z Pubu przedmiotów będących własnością Pubu np. szkło, ozdoby, itp.

5.7. W Pubie zabrania się: a) zachowania naruszającego ogólnie przyjęte normy społeczne, b) zachowywania się w sposób agresywny, wulgarny, stwarzający zagrożenie dla innych gości Pubu i personelu. c) wnoszenia do Pubu i zażywania środków odurzających, narkotyków, itp. d) posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób i Personelu w Pubie. e) zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych, w tym pozostawiania ulotek i plakatów bez zgody Firmy. f) Wchodzenia do pomieszczeń dla obsługi, magazynów oraz na zaplecze.

4. Postanowienia końcowe.

4.1 W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Newsletter
Subscribe our newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close